Nastavení činností

Sekce Typy aktivit se nachází v nabídce Nastavení v pravém horním rohu. Administrátor zde vidí přehled všech typů aktivit, které může vybrat.

Typy aktivit
Typy aktivit lze Upravit1 nebo Deaktivovat. Deaktivaci provede administrátor kliknutím na tlačítko Deaktivovat2, kterým vybraný typ aktivity zařadí mezi neaktivní typy aktivit. Neaktivní typy aktivit jsou takové, které již není možné při zadávání docházky vybrat, uživateli se nezobrazí. Pokud je třeba takový typ aktivity znovu začít používat, klikne administrátor na tlačítko Aktivovat3 a přesune tak tento typ aktivity znovu mezi používané Typy aktivit.
Pro přidání dalšího typu aktivity klikne administrátor na Přidat nový typ aktivity4.
Přidání činnosti
Kliknutím na tlačítko Přidat typ aktivity vpravo nahoře v sekci Typy aktivit přidá administrátor nový typ aktivity. Je přesměrován do nového okna, kde musí nový typ aktivity specifikovat. Povinně je třeba vyplnit Název1. Nutnost vyplnění dalších údajů závisí na charakteru docházky. Pokud je stanoven Minimální2 či maximální3 počet hodin, který může uživatel daným typem aktivity strávit, je nutné je vyplnit.
Pokud bude daný typ aktivity Zahrnovat více projektů4 a bude třeba, aby při každém zadání tohoto typu aktivity uživatel vybral specifický projekt, zaškrtne administrátor toto pole.
V případě potřeby bližšího Popisu5 docházky při vyplňování záznamu typu aktivity zaškrtne administrátor tuto možnost.
Pokud se jedná o typ aktivity, která je Stanovena nárokem6 na počet dní nebo hodin (např. dovolená), musí administrátor zaškrtnout také toto pole. Nastavení přesného počtu dní/hodin provede poté administrátor v sekci Uživatel (více v kapitole Detail uživatele).
Typ aktivity, který může mít délku trvání maximálně 1 den7 (každý den musí být typ aktivity znovu specifikován), nastaví administrátor zaškrtnutím tohoto pole.
Aby mohl být typ aktivity vykazován jako Nepřítomnost8 na pracovišti, zaškrtne administrátor toto pole.
Je třeba zaškrtnout pole pro aktivity, které je možno zadat pouze V celých dnech9.
Pokud se jedná o typ docházky, která je Placená10, administrátor zaškrtne toto pole.
Aby mohl být typ aktivity zahrnut do přehledu Odpracovaná doba11, zaškrtne administrátor toto pole. (Jedná se o typy aktivit, které se např. v reportu pro účetní vykazují najednou jako odpracovaná doba – projekty, vzdělávání, lékař ad.).
Nakonec administrátor zadané údaje potvrdí Uložením12.